Voorwaarden

  • Bij mindervalide verzoeken wij je dit van tevoren aan te geven.
  • Bij reserveren geldt op=op en annuleringen dienen 24 uur van tevoren worden doorgegeven.
  • Huisdieren zijn niet toegestaan.
  • Wij hanteren de Corona richtlijnen van het RIVM wanneer van toepassing.
  • De deelnemer(s) is/zijn zich bewust van het feit dat zijn/haar komst naar een voorstelling van De Traan voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en of derden risicos voor schade, letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer(s) neemt/nemen deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. De Traan, sponsoren en hun medewerkers, bestuursleden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer(s) ivm de komst naar een voorstelling van De Traan lijdt/lijden, tenzij die schade onomstotelijk te wijten is aan opzet of grove schuld tijdens een voorstelling van De Traan. De deelnemer(s) verklaart/verklaren dat hij/zij De TRaan noch de hierboven genoemde personen en of instanties aansprakelijk zal/zullen stellen of houden en vrijwaren voor enige door hem of haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade hieronder inbegrepen.